Agda Obuwie Męskie
+48 501 654 684

Projekt dofinansowany z Funduszy EuropejskichTytuł projektu

Promocja marki produktowej AGDA na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie MODA POLSKA.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój eksportu firmy poprzez promocję marki produktowej AGDA na rynkach zagranicznych, której promocja przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki.
W wyniku realizacji projektu firma zyska dostęp do większej liczby klientów, zdobędzie nowe doświadczenie i nawiąże współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Projekt wpłynie na rozwoju eksportu produktów AGDA i przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy. Ogół działań w projekcie przyczyni się do wzrostu przychodów firmy AGDA z eksportu czego rezultatem będzie także wzrost polskiego eksportu i wzrost rozpoznawalności polskich produktów na rynkach zagranicznych.

Wydatki kwalifikowane w projekcie: 567 300.00 PLN

Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 425 475.00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP
w promocji marek produktowych – Go to Brand.